חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:42 זריחה: 6:03 כ"א באדר התשפ"א, 5/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

רועה ישראל
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1146 - כל המדורים ברצף
חיזוק ההתקשרות עם הנשיא
רועה ישראל
"אין שינוי כלל"
הלכות ומנהגי חב"ד

כאשר הרבי הוסיף על בקשת הרפואה גם שמחה... * הבטיח השתתפות בהחזקת עוזר על חשבונו בעבודתו החינוכית של ר' אלכסנדר בן-נון, ועודד באופן מיוחד את השפעתה של צפורה אשתו * הקטע שהורה הרבי להשמיט ממאמר ב'ביטאון חב"ד' * ועל התכתבותו של ר' בנימין גורודצקי, בא כוח הרבי ובהכוונתו, להבאת שליח חדש למרסיי

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

מתנה משמים

כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ייסד קרן מיוחדת שממנה נשלחות מידי פעם מתנות לידידים מיוחדים של התנועה, מבלי שיבקשו זאת.

בהתאם לכך הנני שמח לצרף בזה צ'ק. אנא קבלו אותו ברוח זאת והשתמשו בו מתוך בריאות טובה.

כך כתב הרבי בכ' אלול תשד"מ ('כפר חב"ד' גיליון 1262 עמ' 5) ל"מר... ומרת... ניו-יורק"... "בקשר לנישואי נכדתם".

שטח למגורים?

איש חסיד היה הרה"ח ר' אלכסנדר זושא בן-נון (עת"ר-תשמ"א), תלמיד ישיבת תומכי תמימים ברוסיה, אשר בשנת תש"ב הקים מוסד לנוער בשם 'ביתנו' ברעננה, אותו ניהל בהצלחה יחד עם רעייתו מרת ציפורה במשך 38 שנים.

עשרות מכתבים זכה ר' אלכסנדר לקבל מהרבי, רובם באו כבר בדפוס בסדרת אגרות קודש ובכרכי לקוטי שיחות ועוד. בכוונתנו, אי"ה בקרוב, לפרסם רשימות בהן יופיעו מכתבי הרבי אליו בצירוף רשימותיו ומכתביו אל הרבי לפי סדר. הנה להלן כהקדמה, שני מכתבים מהרבי בפרסום ראשון, הראשון הוא לר' אלכסנדר מי"ג ניסן תשכ"ג, והשני – נדיר בסגנונו – לרעייתו מרת ציפורה (ע"ה) משנת תשמ"ח.

ב"ה, ג' ניסן תשכ"ג...

מר אלכסנדר זושא שי' בן נון

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בענין אדמת אפשטיין. ולאחרי החקירה והדרישה איני יכול למצוא מבין אנ"ש בר סמכא שיוכל לקבל על עצמו להקים מוסד חינוך, לא רק בממדים שכותב, אלא אפילו לא מעין זה.

כ' מזכיר במכתבו בנוגע שטח של 50-60 דונם. ואם אין כאן פליטת הקולמוס, אולי יש מקום להקים עליו שיכון חב"ד אם מר אפשטיין שי' יסכים לתת את השטח במתנה, אף על פי שיהי' בעד דירות ולא בעד בית ספר. וגם זה אני כותב בלי אחריות, אלא שאם יש אפשריות כזו, אז אחפש מבין אנ"ש כאלו שיוכלו לקבל על עצמם לבצע את הענין.

ולקראת חג הפסח, זמן חרותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו ולכל הנלוים אליו ברכתי לחג הפסח כשר ושמח ולחרות אמתית מכל הענינים המבלבלים בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה לבריאות שמחה וט[וב]-ל[בב]

מה נשמע בנוגע לההתחייבות מצדי – כאשר ישכרו עוזר המתאים בעניני המוסד שלו?

להעמיד תלמידות בהצלחה

ב"ה, כ"ז מ"ח תשמ"ח...

מרת צפורה תי'

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ'[תבה] ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ח' מ"ח.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ת"ח במיוחד על הבשו"ט מפעולות ברוח הקהל שעשתה בביקורה בחו"ל. ובודאי שיהיו לה פירות ופירות פירות וכו'

כמו שנראה בפועל במבצעים כיוצא בזה. וגדול זכותה.

ובטח גם "תעמיד תלמידות" במבצע זה – מבין הנשים שתחת השפעתה ותצליח.

בברכה, חי"ק

נ.ב. בנוגע להפצת ספרים – כמדומה מכבר כתבתי שהפצת ספרים על-ידי עסקני חב"ד שי' לקוי'[ה] ביותר ועד-עתה לא עלתה בידי לתקן זה. ומה תועלת שיצרפו גם הספרים שכותבת אודותם להספרים שמונחים במחסן!?

השליחות למרסיי

בשנת תשל"ו הגיע למרסיי שליח הרבי הרב יוסף יצחק לבקובסקי. בעלעול באגרות קודש כרכים לא (תשל"ו) לב (תשל"ז) אין זכר לדבר, ונשאלת השאלה: הייתכן?

ובכן חובה להדגיש למען יידעו כי הרבה ענינים של הרבי התנהלו על-ידי הוראות שנמסרו ב'יחידות' ובשיחות טלפון. לא תמיד היה אזכור לדבר במכתבים ובאגרות קודש. השליחות למרסיי – כמו גם שיגור שלוחים נוספים לרחבי צרפת, התנהלה ישירות על-ידי בא כוחו של הרבי הרב בנימין גורודצקי.

כך כותב הרב גורודצקי (בעש"ק ויחי תשל"ו) מפריז להרה"ח ר' משה לחייאני, אז במרסיי וכיום באשדוד, כאשר ביקר לראשונה בחודש שבט תשל"ו בחצר הרבי: "אני רוצה לשמוע ממך ההחלטה הסופית מצידכם אודות איש שיבוא [לפעול] אצלכם. שנה הראשונה אנו נחזיק אותו בתשלום משכורת אך המכוון שאחר-כך יהיה לו מקור פרנסה על אתר, בעזרתו ית'. והאיש הוא הרב לפקובסקי שי' שכ' דיבר עמו בשהותך בארצות הברית".

"הלה מסכים לנסוע, ואני רוצה לשמוע ממך החלטתך הסופית. נא להודיעני".

בכ"א שבט תשל"ו ממשיך הרבי גורודצקי לכתוב לר"מ לאחייאני והפעם מברוקלין: "מכתבך הארוך לפאריז נתקבל ונשלח לי הנה, ונתקבל אתמול כאן. הרב לאבקאוובסקי שלח לך מכתב [בו מפרט] מה שדרוש לו. בטח תשתדל לעשות הכל בהקדם. אתמול בערב הייתי בהיכל כ"ק אד"ש וסיפרתי לו מהמכתב הארוך והיה שמח מזה. וביקש ממני לכתוב לך מכתבי זה שתשתדל בהקדם האפשרי למלאות זה כי רצונו הק' שיסע בהקדם למחנך. והשם יתברך יצליח לך".

ביום ה' ט' אדר ב' תשל"ו מפאריז, כותב הרב גורודצקי שוב:

"בתודה קיבלתי מכתבך מיום ב' ו' אדר ב' והפרישת-שלום ממך על ידי הת' הנכבד והנעלה וכו' הרה"ח מו"ה לאבקאובסקי שליט"א ואני שמח מאד לשמוע מזה שתודה-לק-ל הכל בהצלחה ויתן השם-יתברך ויעזור לכם להצליח עוד יותר ויותר לעלות מעלה מעלה ולמלאת ולהשלים כוונת ובקשת כ"ק אד"ש שהיא היא כוונת ובקשתו של השם יתברך ויתעלה".

כאמור, ביקר הרב לאחייאני לראשונה בחודש שבט אצל הרבי, ועל-כך כתב לו הרב גורודצקי בעש"ק ויחי:

"אני מקוה להשי"ת שנסיעתך חזרה הייתה בסדר והכל אצלך בסדר ומה שקיבלת בהיותך בצל קדושת אדמו"ר שליט"א מאיר אצלך על מנת להטפיח בכל הסובב אצלך ותשפיע מכל מה שקיבלת להמושפעים וכו' וכו'.

"כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש ממני שהלשכה [האירופאית] תשתתף בהוצאות נסיעתך לארצות-הברית – הן הכרטיס והן שאר ההוצאות הקשורים עם הנסיעה וכו' בג' חלקים, אשר על-כן נא להודיעני כמה הוא סכום ההוצאות שהיו לך, ואי"ה אשלח לך חלק הלשכה בלי-נדר".

בכ"א שבט דיווח לר"מ לאחייאני: "אתמול ערב הייתי בהיכל כ"ק אד"ש ומסרתי ליד כ"ק הקבלה שלך [=על קבלת ההוצאות מהלשכה].

ברכה בהוספה!

בשנת תש"ל, בערך, כתבה מרת פסיה וולף תחי', רעייתו של הרה"ח ר' אפרים וולף ז"ל, לרבי, פתק אודות בריאות בעלה.

"אבקש את ברכתו שתהי' לו רפואה שלמה בכל רמ"ח אבריו וגידיו".

הרבי ציין והוסיף:

ולשמחה וטו"ל (וטוב לבב)

אח"כ סימן חץ וכתב:

אזכיר עוה"פ (עוד הפעם) עה"צ (על הציון) ויבשרו טוב בטוב הנרוהנ"ג (הנראה והנגלה).

חכמים, היזהרו בדבריכם!

באחד המאמרים ב'בטאון חב"ד' שעמד להתפרסם בזמנו, נאמר: "גליא שבתורה עלולה לקבל כתמים" "בחסידות אין עניין הכתמים".

הרבי הורה:

נחוץ – כדי למנוע טעות בהרבה – להשמיט.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)