חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 י"א בתמוז התשפ"א, 21/6/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ה"חוזר" הראשי אצל אדמו"ר הזקן
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 738 - כל המדורים ברצף
השליחות בחינוך – להקים נופלים בדרך
תפקיד התמימים בהבאת המשיח
ה"חוזר" הראשי אצל אדמו"ר הזקן
פרשת תצא
הוו מתונים בדין
להאריך את שעות הלימוד בבתי-הכנסת בלילה!
הלכות ומנהגי חב"ד

החסיד ר' פינחס רויזעס, מחשובי תלמידי אדמו"ר הזקן, היה בין רושמי תורותיו ("מניח") * בין ההנחות על מאמרי אדמו"ר הזקן – סומכים ביותר על הנחות הר"פ * מאמר שחסר בו המשך העניין – כנראה שר' פינחס לא נכח בשעת אמירתו... * ה"חוזר" הראשי שמתוך כתביו הופיע בשנת תשח"י הכרך "מאמרי אדמו"ר הזקן – הנחות הר"פ"

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

בהוספות לספר מאמרי אדמו"ר הזקן, "הנחות הר"פ ז"ל", תיאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את כותב ה'הנחות' (עמ' קצא):

הרה"ג והרה"ח ר' פנחס משקלאוו היה מגדולי תלמידי רבנו הזקן, ובבית רבי (חלק א פרק כו) כותב אודותיו:

"הרב החסיד המפורסם זלה"ה משקלאוו בן הגאון ר' חנוך העניך שיק זלה"ה היה תלמיד מובהק לרבנו נשמתו-עדן ואחר-כך לבנו אדמו"ר האמצעי נ"ע, ורבותינו הקדושים היו מחבבים אותו מאוד והיו מגלים לפניו כל מסתורין וכל אשר הם עושים הוא היה עושה כו'.

"בעת החתונה של בת אדמו"ר האמצעי נ"ע עם בן הרה"ק מטשארנאביל נ"ע בשנת תקע"א שהיה זה בחיי רבינו נ"ע קרא אותו רבינו החדרה עם בנו הנ"ל וישימהו לעמוד על המשמר שלאחר הסתלקותו יהיו נעשים פדיונות על-ידי בנו הנ"ל דווקא ולא על-ידי זולתו כו'. ולאחר פטירת רבינו כתב מכתב לאנ"ש להודיע קושט דברי רבינו נ"ע. הוא היה רושם ד[ברי] ח[סידות] של רבינו בדקדוק גדול מאוד ואדמו"ר בעל הצמח צדק נ"ע היה סומך על רשימותיו יותר מעל כל הרשימות. היה עשיר גדול ובעל צדקה גדול מאוד. ונפטר בליובאוויטש בערך בשנת תקפ"ה. הניח עזבון גדול לצדקה, ערך תשעים אלף רובל סיגנאציות".

וברשימות ושיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זוצקללה"ה נבג"מ זי"ע מוזכר רבות. ואין כאן המקום.

בחודש כסלו תרצ"ג שוחח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ על סדר כתיבת תורותיו של אדמו"ר הזקן. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו רשם את הדברים ביומנו ('רשימת היומן' עמ' רצט):

עד שנת תק"ן היה מהרי"ל מיאנאוויץ [=בעל מחבר ספר שו"ת שארית יהודה] ה"מניח" הדא"ח. אחר-כך נתוסף ר' פנחס רייזעס, שהיה ממש מונה מלות.

לפעמים היה אדמו"ר הזקן קייקלען זיך [=מתגלגל] בשעת אמירת דא"ח, והיה ר' פנחס מרכין עצמו (שוכב על הארץ) לשמוע היוצא מפיו.

מהרי"ל ור"פ היו עומדים אצל אדמו"ר הזקן בשעת אמירתו דא"ח.

ה"חוזר" הראשי

סיפר הרבי בש"פ ויקהל תשי"א ('תורת מנחם' כרך ב' עמ' 270):

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שמצד גודל הדביקות של רבינו הזקן באמירת דא"ח היה לפעמים מתגלגל ("ער פלעגט זיך קייקלען") על הרצפה וממשיך באמירת המאמר תוך כדי גלגול, וה"חוזר" הראשי, ר' פנחס רייזעס, היה מתגלגל אחרי רבינו הזקן כדי לשמוע את המשך המאמר.

הר"פ [=ר' פנחס] היה חוזר ורושם הנחות על מאמרי רבינו הזקן – נוסף על האדמו"ר האמצעי, אחיו ר' משה, ודודם מהרי"ל.

הנחות של הר"פ הם בדקדוק גדול ביותר, כי היה דייקן גדול, ודקדק לרשום התיבות כלשון אדמו"ר הזקן ממש, ועד כדי כך, שאם אדמו"ר הזקן היה אומר איזה דבר פעמיים (בעת התלהבות ודביקות בקודש), בא גם הכפל בהנחת הרב-פינחס. וכאשר אדמו"ר הזקן היה מתגלגל על הרצפה בעת אמירת המאמר מרוב דביקותו, היה הר"פ מתכופף ומרכין את ראשו לשמוע התיבות שיוצאים מפה קדשו, ובמקום שלא שמע איזה תיבות , היה משאיר מקום חלק, להרות שכאן חסר משהו.

"ולכן – סיכם הרבי – "בין ההנחות על מאמרי אדמו"ר הזקן – סומכים ביותר על הנחות הר"פ".

"ומה שלא הצליח לקלוט" – אמר הרבי בפורים תש"כ (תורת מנחם כרך כז עמ' 435) – "לא הוסיף מסברא דיליה, אלא דילג או שציין "כו'"".

צילום ממאמר של כ"ק אדמו"ר הזקן, בכתב-ידו של רבי פינחס

התקרבותו לחסידות

"בפורים תרצ"ו דיבר כ"ק מו"ח אדמו"ר גם אודות החסיד ר' פנחס רייזעס, וסיפר הטעם שנקרא על שם חותנתו (ששמה רייזע), ולא על שם אביו שהיה מגאוני שקלאוו" – סיפר הרבי בהרחבה בש"פ תשא תשח"י ('תורת מנחם כרך כב עמ' 186):

חותנתו של הר"פ היתה עשירה מפורסמת בשקלאוו, והיו לה שלושה חתנים, ובעקבות ביקור של רבינו הזקן בשקלאוו, שפעל עליה רושם אדיר, אמרה לחתניה, שמי שיסע ללמוד תורה אצל המגיד מליאזנא, תתן לו את כל רכושה.

ואז נסע חתנה הר"פ לרבינו הזקן, והיה אצלו ג' חודשים. וכשחזר לעירו והביא מכתב שלמד אצל רבינו הזקן – נתנה לו כל כספה וזהבה.

הר"פ חזר לליאזנא והביא את כל הכסף לרבינו הזקן, ובירכו רבינו הזקן שתהיה אצלו תורה וגדולה. הר"פ ביקש עוד דבר ועל זה לא ענה רבנו הזקן.

[התפעלותה של מרת רייזע החותנת בעת ביקורו של אדמו"ר הזקן בשקלוב היתה גדולה, "באמרה, ראו זה פלא: בא איזה "מגיד" מסביבות ויטעבסק (רבינו הזקן היה נקרא אז "המגיד מליאזנא") ודיבר בתורה עם גאוני שקלוב, על כל מה ששאלו אצלו, השיב בטוב טעם, ומה ששאל אצלם, על דבר אחד השיבו, ועל שלושה דברים לא השיבו"].

כתב ידו של ה'צמח-צדק' שבו הוא מציין כי המאמר הוא הנחה של ר' פינחס

בהתוועדות פורים תשכ"ג ('שיחות קודש' תשכ"ג עמ' 234 ואילך) ביאר הרבי סיפור זה וקישרו עם ימי הפורים שהם בזכות הולדת משה. בסיפור לידתו מודגשת צדקותן של הנשים יוכבד ומרים המיילדות העיבריות שהביאו ל"הכירוהו תחילה", והרבי דיבר בהרחבה על מעלת החינוך על-ידי נשי ובנות ישראל.

מאמרים וציונים מתוך כתבי הר"פ

בהתוועדות שבת קודש פרשת ויקהל תשי"א (תורת מנחם כרך ב' עמ' 270) ביאר הרבי את הנאמר בהתחלת מאמר דיבור-המתחיל "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" שבספר 'תורה אור' ריש פרשת כי תשא. הצורך בביאור נבע מכך שחסר שם המשך העניינים.

כנראה – אמר הרבי – שבעת אמירת מאמר הנ"ל לא היה נוכח ר' פינחס, או שלא עלה בידו להתגלגל אחרי רבינו הזקן . . ולכן חסר המשך העניינים.

במשך השנים חזר הרבי יותר מפעם אחת במהלך התוועדויותיו מדברי אדמו"ר הזקן שנרשמו על-ידי ר' פינחס.

כך למשל בהתוועדות י"ט כסלו תשי"ג (תורת מנחם כרך ז' עמ' 209) אמר הרבי:

ישנו מאמר של אדמו"ר הזקן משנת תק"ע דיבור-המתחיל עניין שמינית שבשמינית – הנחת הר"פ (החסיד ר' פינחס רייזעס) אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שהיה מדייק ביותר – וזה לשונו:

"ענין שמינית שבשמינית..".

גם בהתועדות שבת פרשת תשא ט"ז אדר תשח"י חזר על תוכן מאמר המתחיל ב"וידינו פרושות כנשרי שמים ורגלינו קלות כאילות"..

בפורים תש"כ (תורת מנחם כרך כז עמ' 453) חזר הרבי על אחד המאמרים בביכל הנחות הר"פ (שמופיע בשינוי בתורה אור למגילת אסתר), על מאמר הירושלמי כל הנביאים עתידין ליבטל חוץ ממגילת אסתר.

באריכות גדולה הסביר הרבי בפורים תשכ"ז (שיחות קודש תשכ"ז כרך א' עמ' 438) פרט באמירתו של ר' פינחס בשם אדמו"ר הזקן – "עמלק בגימטרייה ברזל".

קודם התחלת המאמר ביום ב' דראש השנה תשי"ב, הקדים הרבי ואמר (כך נהג הרבי באותה תקופה – ראה 'ימי מלך' כרך ג' עמ' 1219, 1222 – שהקדים מעין "הקדמות" למאמרים, שנשמעו מעין התנצלות):

ישנה רשימה של החסיד ר' פינחס רייזעס ממאמר של אדמו"ר הזקן . . ומצורף לזה צעטיל בכתב-יד-קודש של הצמח צדק "דרוש זה הוא הנחת וכתב-יד הרב פינחס ז"ל משקלאוו, נאמר ליל ר"ה תקסוא"ו לפ"ק", ומוסיף לאחרי זה, "דרוש של כ"ק אאזמו"ר נ"ע בג"מ המתחיל להבין ענין הנסירה שבבוך תקס"ה נכתב מצעטיל זה של הר"פ ז"ל", והתחלת המאמר – כבוד מלכותך יאמרו גו'".

יצויין, כי ב"הערות וציונים מכ"ק אדמו"ר שליט"א" שנדפסו בליקוטי-תורה מהדורת תשכ"ה, מופיעות בין השאר כעשרים הפניות למאמרי הר"פ, ובדרך כלל צויין שם לתאריכי המאמרים שבהם נאמרו המאמרים (דבר שהושמט בליקוטי-תורה).

ומתלמידי יותר מכולם

בליל ב' דחג הפסח תשי"ב ('תורת מנחם' כרך ה' עמ' 124) אמר הרבי כי חסידים מספרים שרבינו הזקן היה מבקש מהחסיד ר' פינחס רייזעס, שהיה מראשי החוזרים, לחזור לפניו את המאמר (שלו), ולפעמים היה רבינו הזקן מפטיר על עניין מסויים ששמע בחזרת המאמר: "אַ געשמאַקער עניין"... [=עניין שיש בו עריבות].

הדברים בשינוי נוסח אך בתוכן זהה מופיעים גם בשיחת ל"ג בעומר תשל"ה ('שיחות קודש' תשל"ה כרך ב' עמ' 92), שם נאמר שאדמו"ר הזקן התבטא לפעמים: "אַזוי, אַזוי, ס'איז אַגוטע זאַך" [=כך, כך, זה דבר טוב]. הרבי הצביע על מעין מקור בנגלה להנהגה זו ("ובלשון הש"ס בנגלה"): "ומתלמידיי יותר מכולם"...

ברשימת פעליו של הרבי ("שלשלת היחס") שבתחילת 'היום יום' נאמר:

"תשח"י – מתחיל להדפיס את מאמרי אדמו"ר הזקן".

זה היה כמעט הספר הראשון שהודפס על-ידי הרבי מכתבי-יד רבותינו נשיאינו.

ההתעסקות בהכנת כתבי אדמו"ר הזקן בכלל וספר 'הנחות הר"פ' בפרט החלה כבר שנים אחדות קודם לכן. מספר הרבי באיגרת מכ"ה טבת תשט"ו ('אגרות קודש' כרך יו"ד עמ' רסב) להרב ישראל משה ברבש ובן דודו ר' ברוך אלי' שניאורסאהן נכדי האדמו"ר ר' שמריהו נחום מבברויסק:

מתעסק אני בהוצאה-לאור של ביכל מאמרי רבנו הזקן רובם קצרים אף שחלק מהם נדפס בלקוטי תורה ותורה אור ובתוספת הגהות, הרי אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש ובפרט שבביכלעך אלו עצמם נמצא גם-כן מאמרים שלעת-עתה לא מצאתים נדפסים במקום אחר. – על ביכעל אחד שממנו נעתקו המאמרים נרשם בכתב יד אדמו"ר מוהר"ש שזהו ביכל כתב-יד הר"פ ז"ל (ר' פנחס רייזעס) (לא גוף כתב-יד אלא כתב-יד מעתיק) ותקותי אשר במשך איזה שבועות יוצא-לאור ובלי נדר יושלח להם.

כשביקר מר שז"ר אצל הרבי בחורף תשי"ז הבטיח לסייע בהשגת מימון ההדפסה – ואכן סייע לכך כפי שהזכיר הרבי בהתוועדות פורים תש"כ (שבה נכח מר שז"ר). וראה ספר 'נשיא וחסיד' פרק שישה-עשר סקירה מפורטת.

שער ספר המאמרים 'הנחות הר"פ'


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)