חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:55 כ' באב התשפ"א, 29/7/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברכת האורז שלא בתוך הסעודה
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות 857 - כל המדורים ברצף
אדמו"ר הזקן הכניס את כל עניינו בתורתו
עבודה בתוקף עם ציפייה לגאולה
פנינים בענייני הלכה ומנהג
פרשת שמות
ברכת האורז שלא בתוך הסעודה
הלכות ומנהגי חב"ד

האוכל אורז שלא בתוך הסעודה, כיצד יברך?

יש לעיין גבי ברכת האורז, דלכאורה צריך עיון מדוע אם אוכלים אותו שלא בתוך הסעודה יש עניין לאכול לפני אכילת האורז (נוסף על אכילת מין 'מזונות' ו'אדמה') גם מאכל שברכתו 'שהכול'1, והלוא מדברי אדמו"ר הזקן2 יוצא, שדוחן ברכתו 'שהכול' רק כאשר נטחן ונעשה ממנו תבשיל או פת, מה שאין כן אם הוא מבושל בלבד – ברכתו 'אדמה' (כשאר קיטניות)3, ואם-כן בשביל לצאת מידי ספק יש צורך לברך על מאכל אחר לפני שאוכל אורז שלא נתמעך, 'אדמה' – מצד שאולי האורז זהו הדוחן, וכן מצד שאולי נפסק כדעה שאם האורז לא נתמעך ברכתו 'אדמה', ומאידך, גם 'מזונות' כדי לחשוש לדעה שגם כשלא נתמעך ברכתו 'מזונות'. אבל לכאורה אין צורך בברכת 'שהכול'4.

כמו כן צריך עיון מדוע יש הפוסקים5 לברך על פריכיות אורז 'שהכול', והרי הפריכיות אינן עוברות תהליך בישול אלא נדבקות על-ידי אדים, ואם-כן ברכתן צריכה להיות – 'אדמה'6, ורק על אורז מבושל יש אומרים לברך 'מזונות'.

אלא שבביאור סדר ברכות הנהנין7 מביא, שיש הלומדים שאדמו"ר הזקן סבירא ליה שלשיטה שסוברת שאם האורז נתמעך – ברכתו 'מזונות', הרי שאם הוא לא נתמעך שיטה זו תסבור שצריך לברך 'שהכול' ולא 'אדמה'. ועיין שם ביאור נוסף בדברי אדמו"ר הזקן8.

ולפי זה מובן מדוע עדיף יותר לברך על מאכל שברכתו 'מזונות' לפני אכילת האורז שלא נתמעך, לחשוש לשיטות שאורז כזה ברכתו 'מזונות'. וכן לברך על מאכל שברכתו 'אדמה', לחשוש לשיטות שזהו דוחן וברכתו 'אדמה' – כשלא נטחן9, וכן לברך על מאכל שברכתו 'שהכל' לשיטות שסוברות שאורז שלא נתמעך ברכתו 'שהכל'.

ואם-כן גם בפריכיות אורז למרות שהן לא מתבשלות יש מקום לברך לפני כן על מאכל שברכתו 'אדמה' וכן על מאכל שברכתו 'שהכול' (אבל אין צורך ב'מזונות').

ולכאורה דוחק לומר ששיטה זו10 סוברת שדווקא על אורז מבושל שלא נתמעך מברכים 'שהכול', אבל על אורז שלם שאינו מבושל – כדוגמת פריכיות אורז שעוברות תהליך של תפיחה באדים ולא בישול, מברכים 'אדמה', דמכיוון שהתבשלו ונשארו שלמים מדוע תשתנה הברכה ל'שהכל', אלא על כורחך ששיטה זו סוברת שכל זמן שהאורז לא נתמעך ברכתו 'שהכול'. ועדיין צריך עיון למעשה.

סיכום: האוכל אורז שלא בתוך הסעודה עדיף לברך לפני כן על מאכלים שברכתם 'מזונות' 'אדמה' ו'שהכול', ולפני אכילת פריכיות אורז עדיף לברך על מאכלים שברכתם 'אדמה' ו'שהכול' ואין צורך ב'מזונות'.

הרב שבתי פרידמן, עיה"ק צפת

הערות הרב לוי יצחק שי' ראסקין, דומ"צ קהילת חב"ד לונדון:

א. אחרי הופעת הסידור שלי העיר לי הרי"ל שי' גרונר בשם הרז"ש דווארקין והר"י דזייקאבסאן ע"ה, שחסידים נהגו כשבאו לאכול אורז שלא בתוך הסעודה, שכן היו מברכים 'מזונות', 'אדמה' ו'שהכול' על מאכלים אחרים תחילה. ובקובץ 'הערות וביאורים' (גיליון תתפ"ו) רצה לפרש הכוונה בדברי רבינו "בתוך הסעודה" דהיינו בכל עניין שלא יזדקק לברך על האורז בפני עצמו. ויש לעיין עוד11.

ב. הסברא בכלבו (סי' כד) לברך 'שהכל' על דוחן שלא נתמעך, היינו לפי שאין הדרך לאכלו כי אם על-ידי כתישה וטחינה. אבל באורז [דידן] הרי אדרבה, דרך אכילתו הוא כשהוא שלם [והיינו הנימוק של הסברא לברך עליו 'מזונות' גם כשהוא שלם, מה שאין כן בחיטה שלימה, שברכתה 'האדמה' – הרר"י ברכות כו א, הובא בב"י סי' רח]. ואם כן לא ראיתי כל הגיון להקצין את המחלוקת ולומר שיש סברא שברכת אורז שלם היא 'שהכל', אחרי שאין בו לא שינוי צורה ולא שינוי מדרך אכילתו. ועל כן מחוורתא כפירושו השני של הרב גרין, שלדעת אדמו"ר הזקן כאשר יש ספק בין ברכת 'מזונות' ל'האדמה', צריך לברך 'שהכל' לכתחלה. וקושיית הכותב על הנוהגים לברך על האורז גם 'שהכל' – הדרא לדוכתה.

ג. ולעניין פריכיות אורז [באנגלית: rice cakes] מתקבלת מאד ההכרעה לברך עליהן 'האדמה' בלי כל היסוס, דמכיוון שאין כאן תהליך של בישול אם-כן אינו נכנס בסגנון האכילה העיקרי של שום מקום. ולאידך, לא נשתנה צורתו, דומיא דפופקורן שנוהגין לברך עליו 'האדמה'. וכן הורה הרי"ש שי' גינזבורג ב'שיחת השבוע' מס' 1046, וש"נ.

_______________________

1)    כך כתב בבאור ברכת הנהנין לרב גרין עמ' 32 הערה 6, וכ"כ שכך נוהגים בספר ברה"נ המבואר (הרב פרוס) עמ' 34, ובשו"ע הקצר ח"ב פנ"ה ס"כ ועמ' 522. ולהעיר ממ"ש בזה (הרב ראסקין) ב'סדור אדה"ז עם הערות וציונים' מילואים עמוד תשכ"ד (שלדעתו, בכוונה השמיט אדה"ז עצה זו (למרות שהביאה במקומות אחרים כגון בסדר ברכות הנהנין פ"א סי"ט, פ"ג ה"ב, ופ"ז הי"ב,יג) ואין לנהוג בה). ובסדור יעב"ץ (בית הפרס דף קז ע"א ערך היר"ז ודף קח ע"ב ערך ריי"ז) כתב שהאוכל דוחן לא מבושל ומעוך יש ספק האם יברך 'שהכל' או 'אדמה', ולכן יברך על שני מינים אלו קודם אכילתו. וכן האוכל אורז מבושל ולא נתמעך יש ספק האם יברך 'מזונות', 'אדמה' או 'שהכל' ובנתמעך יש ספק האם יברך 'מזונות' או 'שהכל', ולכן יברך על מינים אלו קודם אכילתו. וכן בפסקי תשובות סי' ר"ח אות י"ב והערה 86 כתב שגדול אחד קודם שאכל אורז היה מברך על מין 'מזונות', 'אדמה' ו'שהכל', לצאת ידי חובת השיטות שסוברות שגם אורז וגם דוחן ברכתם 'שהכל' (ובפרט בדוחן שלא נתמעך), אלא שצריך עיון גדול האם זוהי גם שיטת אדה"ז (ומסתבר שלא).

2)    לוח ברה"נ פ"א ס"ט וסדר ברה"נ פ"א ס"י.

3)    3אלא אם כן נאמר שסובר שבכל מקרה ברכתו 'שהכל' (ראה לעיל סוף הערה 1), ודוחק.

4)    ואמר לי הרב יוסף יצחק שי' אופן, שאלו שכתבו כן - טעו, ובאמת אין צורך לברך גם 'שהכל' לפני אכילת האורז (כיון שאורז שלא נתמעך ברכתו אדמה), וברכת 'שהכל' מברכים על האורז עצמו אם אין לו דברים אחרים (מספק האם ברכתו 'מזונות' או 'אדמה'). ולפי זה, על פריכיות אורז אפשר לברך ברכת 'אדמה'.

5)    ראה 'באור ברכת הנהנין' להרב גרין עמ' 470, וב'שו"ע הקצר' ח"ב פנ"ה סכ"ו (עמ' 522). סדר ברכת הנהנין (מהדורת הר"א שי' אלאשוילי) עמ' קנב.

6)    וכ"כ בפסקי תשובות סי' ר"ח אות יב. ושמעתי שיש אומרים לברך על פריכיות 'שהכל' כיון שנשתנה צורתו של האורז, וצ"ע האם נקרא באמת נשתנה צורתו. [ובפרט שהדרך לאוכלו כך, ראה סדר ברה"נ פ"ז הכ"ב - המערכת].

7)    להרב גרין עמוד 30. ושם מציין שכך למדו באנציקלופדיה התלמודית (ערך 'אורז') את דברי אדמו"ר הזקן, אלא שהמעיין שם יראה שאפשר לומר שמה שכותבים שלשיטת אדמו"ר הזקן (לשיטה שדוקא על אורז מעוך מברכים 'מזונות') אורז לא מעוך ברכתו 'שהכל', זהו לא לשיטה הא' (הנ"ל) אלא זהו לפי ההכרעה של אדמו"ר הזקן שבגלל הספק בין השיטות יברך 'שהכל'. אלא שראיתי שבספר תהלה לדוד (סי' ר"ח אות ג) לומד שדעת אדמו"ר הזקן היא שלשיטה שדוקא על אורז מעוך מברכים 'מזונות', על לא מעוך מברכים 'שהכל', אלא שעצ"ע מדוע הוכרחו כך לפרש את דעת אדמו"ר הזקן.   

8)    ששיטה זו סוברת שאורז שלא נתמעך ברכתו 'אדמה'. עיין שם אריכות בכל זה.

9)    או לביאור הב' המובא שם, לחשוש לדעה שסוברת שאורז שלא נתמעך ברכתו 'אדמה'.

10)  לפי ביאור הא' הנ"ל.

11)  אגב, גם הרח"ש שי' דייטש מבאר כדברי הרב ראסקין בסידורו שם, שאדמו"ר הזקן הזכיר רק 'שהכל' ולא כתב את עצת היעב"ץ, כיוון שכל העניין של "לברך על כל דבר ברכה המיוחדת לו" הוא רק כשעל-ידי הברכה יש שבח פרטי מיוחד לה', אבל כשיש ספק בברכה, וגם כשיברך ג' ברכות לא יהא שבח מבורר לה' על-ידי זה, אין צורך לברך אלא 'שהכל' בלבד, וכך הוא פוסק הלכה למעשה, וכ"כ ב'שיחת השבוע' גיליון 334 – המערכת.


 
תגובות
1.
ברכות באורז
שבתי אשר טיאר-13/07/15 19:24

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)