חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:25 זריחה: 6:05 כ"ג באב התש"פ, 13/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'המאור' בשירות ליובאוויטש
ניצוצי רבי

הרבי מפנה במכתביו לפרסומים שונים ב'המאור' * 'המאור' חושף מכתבים של הרבי לאישים תורניים שונים, מפרסם מודעות שבהן מוזכר שמו של הרבי, קורא להתפלל לרפואת הרבי, מפרסם דברים על הרבנית חנה ע"ה, ועוד * רשימה שנייה

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בט' בתמוז תשי"ג ('שערי הלכה ומנהג' כרך א עמ' קצח-ט) כותב הרבי:

במה שהעיר במכתבו אודות מחיצה בבית-הכנסת, הנה זה מכבר נדפס מאמר בזה הירחון 'המאור' המופיע בברוקלין, טבת תשי"א, מהרב אברהם שי' וויינפעלד דנויארק, ומעיר שם מהרמב"ם. ומציין גם-כן לשו"ת מהר"ם שיק. ועיין... ובירחון הנ"ל דחדש אייר - סיון תשי"ג מדובר ג"כ בהנ"ל.

"נודעתי שמדפיסים שיחה זו בהמאור"

בהתוועדות י"ט בכסלו תש"כ נכח הגאון הרב אפרים-אליעזר הכהן יאלעס מפילדלפיה. במהלך ההתוועדות דיבר הרבי בעניין "שנה עליו הכתוב - לעכב", והזכיר כי הוא בהקדש דווקא. לאחר מכן כתב הרב יאלעס לרבי מכתב שבו הוא דן בדברים שנאמרו בהתוועדותו. באגרת התשובה (אגרות-קודש כרך יט עמ' קיג) כותב הרבי להרב יאלעס (ראה לקוטי-שיחות כרך ד עמ' 1253 ובהערה 3):

במה-שכותב בעניין דשנה עליו הכתוב לעכב דיש לפרש שהוא לאו-דווקא בקדשים - הרי הכל בהשגחה-פרטית, ונתקבל המכתב כשנודעתי שמדפיסים שיחה זו ב'המאור'. ובקשתי לציין המראי-מקומות ל...

ד"ש ממוסדות חב"ד באירופה וצפון-אפריקה

בחודש תשרי תשכ"ה שהה הרב בנימין גורודצקי, בא-כוחו של הרבי, ב-770. 'המאור' פירסם על כך (בגיליון קמז במדור "ידיעות מעולם התורה" עמ' 35-36) ידיעה בכותרת "הרב גורודצקי עושה גדולות באירופה ובאפריקא הצפונית":

"בימים הנוראים הללו שהה כאן לביקור קצר הרב הגאון המפורסם מוה"ר בנימין  גורודצקי שליט"א מנהל לשכת מרכז חב"ד לאירופא ולצפון אפריקא בפאריז. הרב גורודצקי, אשר עיקר דירתו בברוקלין ומצודתו פרושה בפאריז על כל ארצות אירופא, ובעיקר על ארצות אפריקא הצפונית, רגיל לבוא לברוקלין פעמיים בשנה, ומדי פעם לתת דין וחשבון פרטי לנשיאם ומייסדם של כל מוסדות חב"ד בכל העולם כלו, כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש. הפעם באו עמו להקביל את פני רבם האדמו"ר שליט"א, כמה אורחים חשובים מראשי מוסדות וישיבות חב"ד באפריקא ובראשם הרב הגאון ר' שלמה מטוסוף שליט"א מגדולי הרמי"ם במרוקו, וכן הרב ר' לייב ראסקין נ"י מקסבלנקה והרב ר' שמחה זירקין נ"י מטוניס.

"בכינוס הגדול של צעירי חב"ד שהתקיים בחודש תשרי, בהשתתפות צירים מכל תפוצות העולם, מסר הרב מטוסוף דו"ח על שגשוגם של מוסדות וישיבות ליובאוויטש במרוקו, המשמשים בית יוצר לאלפים ילדי ישראל, וכן המוסדות בית-רבקה לאלפי ילדות כ"י.

"בכינוס הזה נתכבד גם הרב גורודצקי להביא את ברכת הארגונים והישיבות של אירופא וצפון אפריקא, שהוא מנהלם הראשי. בנאומו המעניין מסר על דבר המעשים הגדולים בשדה החינוך של מוסדות חב"ד באירופא, והפליג מאוד במעשיהם הגדולים של הישיבות ובתי החינוך בברינואה בצרפת, וכן בשבח הסמינריון בית-רבקה ביערס בפאריז, המבשילים פירות מפוארים לשם ולתפארת התורה והחסידות...

"כדאי לציין שמפעולותיה הראשיות של הלשכה בפאריז הוא יסוד וארגון והחזקת ישיבות ותלמודי תורה ובתי-רבקה וכן בתי-ספר ללימוד מקצועות שונים. בהרבה מקומות באירופא ובאפריקה הצפונית, מוסדות ליובאוויטש האלו משמשים מבצרים אדירים לתורה ולחסידות, לגאון ולתפארת היהדות החרדית בכל העולם כולו.

"הלשכה ההיא בפאריז מטפלת כמו כן במשלוח כל מיני דברים שבקדושה, ספרים, תשמישי קדושה לכל הארצות הזקוקות לכך ומה גם אל ארצות שמאחורי מסך הברזל".

מסכת קשריו של הרב דייטש עם הרבי

אחד האישים התורניים שהיה קשור אל הרבי בקשר אמיץ היה הרה"ג הרב חנניה יום-טוב ליפא דייטש, מחבר הספר 'טהרת יום טוב' ומגדולי בוני המקוואות ברחבי ארצות-הברית. בספר 'שמן ששון מחבריך' כרך א (עמ' 127-125) הוקדש לו ערך מיוחד. אולם מסתבר שישנם כמה וכמה מכתבים וקטעי מכתבים מהרבי אל הרב דייטש שנשמטו בסדרת אגרות-קודש וגם ב'שמן ששון' שם, על-אף שהופיעו ב'המאור' גיליון ריט (תמוז אב תשל"ד) עמ' 19-20:

ב"ה, שישי בשבט תשכ"א, ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ מו"ה חנניא יום טוב ליפא שי' מלפנים גאב"ד העלמעץ

שלום וברכה!

במענה למכתבו והידיעה הטלפונית שלאחרי זה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ובעניין יום זה - להצלחת הטיפול הרפואי לרפו"ק ורפו"ש, שהרי מעלין בקודש, והיות והגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא (רמב"ם הלכות דעות ריש פרק ד').

ויהי-רצון אשר בכל העניינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, ענייני גלות, יהיה בהם כיתרון האור מתוך החושך.

ובסגנון רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע בפירושו בפרשת השבוע: בשלח פרעה, שהיה משלח וכו' ועושה פרי למעלה וכו' להצמיח ישועות ישראל וכו' שהקריב לבם של ישראל לאביהם שבשמים (תורה-אור ריש פרשת בשלח),

יהיה כן בכל העניינים שלע"ע נראים לעיני בשר למונעים ומסתירים ויתהפכו לקצה השני, שהם ירבו בהצלחה בהעניינים אודותם כותב, בתוככי כלל ענייני תורה ומצווה, שיתהפכו למסייעים לטוב הנראה והנגלה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.

מנחם שניאורסאהן

בניית מקוואות-טהרה בעולם

מכתב נוסף (חתום על-ידי המזכיר):

ב"ה, ט"ז תמוז תשכ"ג, ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חנניא יו"ט ליפא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ד' הנני להודיעו שכתבנו היום להרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה ירמי' שי' אלאי ביוהנסבורג, ובקשנוהו לקרב את כת"ר ולעזור לו בפעולותיו לטובת המקווה.

הרב אלאי שי' הנ"ל מכיר היטב גם את המצב בערים שמחוץ ליוהנסבורג ובטח יוכל להורות לו למי שכדאי לפנות בביקורו את הערים האלו.

בכבוד ובברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב

והנה מכתב שלישי המובא ב'המאור' הנ"ל.

ב"ה, ו' שבט תשכ"ד ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מרץ וכו'

מו"ה חנניה יום טוב ליפא שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעת כת"ר אודות קשו"ת של בתו תי' עם ב"ג שי' בשעה טובה ומוצלחת,

הנה יה"ר מהשי"ת שיהיה בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

וירוו מהם רוב נחת יהודי אמיתי נחת חסידותי

בכבוד ובברכת מזל טוב ולרפוקו"ש

מנחם שניאורסאהן

תמהתי ונצטערתי לראות במכתבו שחושדני שפעולתו בטהרת בני-ישראלי בעיר פ' גרמה להיפך הקירוב בינינו וכו'. ח"ו לומר כן. ואדרבה. ואין להאריך בדבר הפשוט, ובוודאי קלא דפסיק הוא (מו"ק יח,ב). ורק מפני דברי חז"ל במשנתם (שקלים פ"ג מ"ב) כתבתי שלילת החשד דאנ"ש שי' בעיר ההיא - רק ממכתב זה דכת"ר נודעתי ע"ד דברי ד.פ. שי' וכו'.

זריזות מביאה לידי טהרה

המכתב דלהלן הוא מכתב כללי-פרטי וצוטטו כאן הקטעים שיש בהם חידוש (ונכתבו במיוחד להרב דייטש):

ב"ה, מוצש"ק פ' ראה, ר"ח אלול, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

רב פעלים כו' מו"ה חנניא יו"ט ליפא שי'

מלפנים אב"ד דק"ק העלמעץ.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ב' בבשו"ט על-דבר הוספת מקוואות טהרה בתוככ"י בנ"י, ופעולותיו בזה, ובעמדנו בראש חודש אלול...

ומתרצה הקב"ה - מקווה ישראל ה' - לישראל בשמחה ובלב שלם, ונכתבים ונחתמים לשנה טובה ומתוקה.

בברכת כוח"ט ולבשו"ט אשר זריזות מביאה לידי כו' טהרה כו' חסידות כו' אליהו זל"ט

מ. שניאורסאהן

מקוה ישראל: חותם מס' יומא.

ב'המאור' גליון פד (תמוז ה'תשי"ח) עמ' 31 נדפס מכתב חתום על-ידי זלמן לעווין ומנחם-יוסף רוזינשטיין ובו מסופר: "כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א עוררנו לקרוא את הרב.. חי"ל דייטש שליט"א.. לשם תיקון המקווה כאן".

"כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו משתמש באתרוגים שלנו"

מודעות מעניינות על אתרוגי קאלבריה נדפסו במשך השנים בביטאוני 'המאור'. הראשונה (גיליון רך עמ' 63 - אלול תשל"ד), פורסמה על-ידי החסיד הרב ישראל דז'ייקובסון.

איחולים ותפילות לרפואה שלימה

בשמחת-תורה תשל"ח עבר הרבי, כידוע, אירוע בריאותי בליבו הטהור. בגיליון רמ של 'המאור' (תשרי-מרחשוון תשל"ח עמ' 28) מתפרסמת מודעה מטעם 'איגוד הרבנים באמריקה' ובה איחולים לרפואה שלמה ואריכות ימים.

"מוחה היה אוצר בלום"

בו' בתשרי תשכ"ה הסתלקה הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, אימו של הרבי. בגיליון הסמוך, קמז (תשרי-מרחשוון תשכ"ה), פורסם (עמ' 36) מאמר זיכרון קצר, הניתן כאן.

"הרבנית חנה שניאורסאהן ע"ה

"בשבת שובה לפנות ערב נפטרה בברוקלין הרבנית הצדיקת מרת חנה ע"ה, אשת הרב הגאון הצדיק מוה"ר לוי-יצחק שניאורסאהן זצ"ל אב"ד יעקאטערינאסלאוו ברוסיה, הוריו של כ"ק הגה"צ האדמו"ר מוהר"ר מנחם-מענדל שליט"א מליובאוויטש.

"בהלווייתה ביום א' השתתף קהל גדול ועצום מנו-יארק רבתי והאבל היה כבד מאוד. לרגל עשי"ת לא נאמרו שום הספדים.

"הרבנית היתה אשת חיל משכלת וצדיקה מפורסמת בעלת מעשים כבירים ומוחה היה אוצר בלום של כל מיני זיכרונות ומעשיות ושיחות של עולם החסידות.

"בשנות המלחמה גירשו הרוסים את הרב והרבנית למרחקי רוסיא והוא נפטר שם בשנת תש"ד ואחרי יגיעות וטלטולים הגיעה הרבנית לארה"ב.

"בנה, כ"ק האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש היה רגיל לקיים בה מצוות כיבוד אם מדי יום ביומו, בלכתו לבקרה ולשוחח אתה ענייני תורה וחסידות.

"כדאי לציין שהאדמו"ר שליט"א שאל את פי כמה מורי הוראה אם יש איזה מקום היתר לטבול בערב יום-הכיפורים קודם מנחה, ולבסוף עשה כחומרת המג"א בסי' תר"ו".

בזכות 'המאור'

בגליון 4 של 'פרדס חב"ד' מחודש כסלו-טבת תשנ"ח, עמ' 24, התפרסמו עלי הגהה של הרבי לשיחה שבת-קודש פרשת קורח, ג' בתמוז תשי"ח (ראה פיענוחה, שם עמ' 23). השיחה הודפסה לראשונה ב'המאור'.

דוגמה זו לא על עצמה בלבד באה ללמד, אלא על שיחות רבות המודפסות בהוספות ללקוטי-שיחות, הוגהו מלכתחילה בשביל 'המאור' ובזכות בטאון זה יש לנו שיחות מוגהות מהרבי.


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)